Imigaqo Nemiqathango

Iwebsite ethi www.StrainLists.com (Le Ndawo") ngumsebenzi copyright ngowokuba Stratlists Holdings, Inc. ("I-StrainLists," Thina,"kunye/okanye Thina"), kunye nabo, abaxhamli, inkampani engumzali, kunye nezinye iinkampani ezinxulumene. StrainLists inika-store review imveliso kunye odolo iinkonzo nge kiosks kwi dispensary, kwakunye websites, kuquka StrainLists.com ezinxulumene nemimandla ephantsi-kwenye, iinkqubo mobile kunye/okanye software abamba umxholo ezinxulumene cannabis iintlobo kunye neemveliso ezinxulumene noko ezibandakanya uphononongo kunye nokulinganisa ezinikezwe ngabasebenzisi bayo, abalawuli cannabis dispensaries kunye nabanikezeli zonyango, kunye amabali iindaba ezinxulumene cannabis kunye namanye amanqaku (ngokuhlangeneyo, kunye nazo zonke ezinye iinkonzo ezinikezwe ngabasebenzisi bayo, abalawuli cannabis kunye nabanikezeli beendaba, kunye namanye amanqaku, kunye nezinye iinkonzo ezinikezwe yi"Iinkonzo") Ezinye izimo Zesayithi okanye Iinkonzo zingaxhomekeke kwizikhokelo ezongeziweyo, imigaqo, okanye imithetho, ezakuthunyelwa Kwisiza okanye Iinkonzo ngokunxulumene nezi mpawu. Yonke imimiselo enjalo, izikhokelo, kunye nemithetho idityaniswa ngokubhekisa Kwesi Sivumelwano. Ubhekisele ku "msebenzisi," wena "yaye" yakho " kubhekisele kuwe, umsebenzisi Site kunye/okanye Iinkonzo zethu.

LE MIMISELO YOKUSEBENZISA ("ISIVUMELWANO") IMISELA IMIMISELO EBOPHELELA NGOKUSEMTHETHWENI UKUBA USEBENZISE KWAKHO SITE KUNYE NEENKONZO. NGOKUYIFUMANA OKANYE USEBENZISA ISAYITHI OKANYE IINKONZO, UYAKWAMKELA ESI SIVUMELWANO KWAYE UMELE KWAYE UGUNYAZISA UKUBA UNELUNGELO, IGUNYA, KUNYE NOKUKWAZI UKUNGENA KWESI SIVUMELWANO. AWUNAKO UKUFIKELELA OKANYE USEBENZISE ISAYITHIOKANYE IINKONZO OKANYE WAMKELE ISIVUMELWANO UKUBA AWUNAMANDLA OKUNGENA KWESI SIVUMELWANO. UKUBA AKUVUMELANI NAZO ZONKE IZIBONELELO ZESI SIVUMELWANO, MUSA UKUFIKELELA KUNYE/OKANYE USEBENZISE ISIZA OKANYE IINKONZO. UKUBA USEBENZISA ISAYITHI OKANYE IINKONZO EGAMENI LENKAMPANI, IQUMRHU, OKANYE UMBUTHO, UMELE KWAYE UGUNYAZISA UKUBA UNGUMMELI OGUNYAZISIWEYO WALE NKAMPANI, IQUMRHU, OKANYE UMBUTHO ONEGUNYA LOKUWUBOPHELELA KWESI SIVUMELWANO.

NCEDA UFUNDE LE MIMISELO NGENYAMEKO, NANJENGOKO ZIQULETHE ISIVUMELWANO SOKUNGALINGANI KUNYE NEZINYE IINKCUKACHA EZIBALULEKILEYO EZIMALUNGA NAMALUNGELO AKHO OMTHETHO, NAMAYEZA, KUNYE NEZIBOPHELELO. ISIVUMELWANO SOKUNGENELELA (NGAPHANDLE KWAKO OKUNYINIWEYO) UKUBA UNGENISE AMABANGO UKUBA UWABOPHELELE KWAYE AWOKUGQIBELA, KWAYE SIYA KUBA NGAKUMBI (1) KUPHELAKUVUNYELWE UKUBA UBANGE AMABANGO NGOKUCHASENE NENKAMPANI NGOKWESISEKO SOMNTU, INGENGOMNTU OMTYUNJWA OKANYE OHLALA KULO NALIPHI NA INYATHELO OKANYE UMMELI OKANYE INYATHELO LOKUQHUBEKEKA, KWAYE (2) UZA KUVUNYELWA KUPHELA UKUBA UFUNA UNCEDO (KUBANDAKANYWA EZEMALI, INJECTIVE, NONCEDO LOKUBHENGEZA) QHO NGOKUSEKELWE KUMNTU NGAMNYE.

 1. BALULEKILE.

ZONKE IINKCUKACHA EZIQULETHWE KWISAYITHI KUNYE NEENKONZO ZENZELWE IINJONGO ZOLWAZI KUPHELA. IZIQULATHO EZITHUNYELWA Koosk NAKWEYIPHI NA IWEBHUSAYITHI, IKIOSK, ISICELO ESIPHATHWAYO, IMIDIYA YOKUNCOKOLA, INKONZO YESITHATHU YESIQULATHO KWISITHATHU, OKANYE INTENGISO YEYEENJONGO ZOLWAZI KUPHELA. StrainLists AKUNYAMEZELI, KWAYE AKANAXANDUVA LOKUCHANEKA OKANYE UKUTHEMBEKA, NALUPHI NA ULUVO, INGCEBISO, INGXELO, OKANYE ULWAZI OLWENZIWE KWISIZA OKANYE KWIINKONZO, KUQUKA IZIQULATHO ZOMSEBENZISI KUNYEIZINTO ZEQELA LESITHATHU (NGANYE NJENGOKO ZICHAZWE NGEZANTSI). StrainLists AYINAXANDUVA KUBUDLELWANE BAKHO NAYO NAYIPHI NA IMITSHATO, INDAWO ETHIYWAYO, UMNIKI SEMPILO, NAWUPHI NA UMNTU WESITHATHU, OKANYE OMNYE ABASEBENZISI SITE OKANYE IINKONZO. StrainLists AKUNYANZELEKANGA UKUBA ABACHAPHAZELI BEKHUSI, IINDAWO ZEMIYINGE EMINCINCI, ABABONELELI BEMPILO, OKANYE KWIMENYU YABO, ISIQULATHO, OKANYE KUSISIGQIBO SOKUFUMANISA UKUBA INGABA ZIYAFANELEKA NA OKANYE ZIIGUNYAZISWE NGUMTHETHO NA UKUBA ZIBONELELE OKANYE ZIFUMANISE UKUCHANEKA KWEEMENYU ZABO OKANYE KWEZINYE IINKCUKACHA ABABONELELI NGAZO.

 • Iingcali zoogqirha AZINIKI NGCEBISO yonyango. NAYIPHI NA INGCACISO EFUMANEKA KWISIZA NAKWINKONZO OKANYE KUMAPHEPHA EENDABA ZENTLALO NTLE OKANYE AMAJELO EENDABA EYINJONGO NGEENJONGO ZOKUFUNDISA KUPHELA, AYENZELWANGA UKUBA IBE YINDAWO YAMACEBISO NGAMAYEZA,ISIFO, OKANYE UNYANGO, YAYE ASILUNGISELELWE UKUBA LUKUHLAWULELE LONKE UKUSEBENZISA, IINDLELA, IZILUMKISO, OKANYE IZIPHUMO EZINGALUNGANGA. IINKCUKACHA EZINJALO ZIQUKA, NGAPHANDLE KONYINO, IZINTO ZEQELA LESITHATHU, UMXHOLO WOMSEBENZISI, KUNYE NEZIQULATHO EZENZIWA Kukuxinzeleleka OKUVELA KUMXHOLO WOMSEBENZISI (Umzekelo, IIMBALASANE ZOXINZELELO, IIMPAWU, KUNYE NEZINYE IINKCUKACHA). ULWAZI LWENDAWO NEENKONZO LUZE LUNIKEZWE NGAMAPHEPHA EENDABA EKUHLALENI KUNYE NAMAJELO EENDABA AKUFANELANGA KUSETYENZISWE UKUZE KUFUNYANISWE OKANYE UNYANGO LWAKO NAKUPHI NA IMEKO YEZONYANGO. YIBA SOLOKO UTHETHE NOMNIKI-MBONELELI WOKHATHALELO LWEMPILO OFANELEKILEYO UKUBA UNEMIBUZO MALUNGA NESIFO SONYANGO. UNGAZE UNGAVUMELI INGCEBISO YONYANGO YOBUNGCALI OKANYE ULIBAZISEKO EKUFUNENI NGENXA YENTO OYIFUNDILEYO KWISIZA, IINKONZO, OKANYE KUMAPHEPHA EENDABA ZENTLALO Noxinzelelo KWAYEIMIJELO
 • IMVUME YOMTHETHO WE-FEDERAL: Umsebenzisi uyavuma ngokucacileyo Ukuba Oosomashishini bangabahlali bemithetho kunye nemithetho elawula ukusetyenziswa kwezonyango okanye ukusetyenziswa kweenkanunu kuphela kwakunye nezo ziqokelelo zamayeza kunye nezigulana ezisekwe kwimithetho yengingqi yabo. I-Marijuana iqukiwe Kwishedyuli 1 phantsi Komthetho Wezinto Ezilawulwa Ngurhulumente Wase-United States. Phantsi kwemithetho federal Of United States of America, lokuvelisa, ukusasazeka, okanye ilifa marijuana lingekho mthethweni, kwaye abantu baphantsi kokubanjwa kunye/okanye ukutshutshisa ekwenzeni njalo. Umsebenzisi uyavuma okunye ukuba ukusetyenziswa kwezonyango akubonwa njengokhuselo olusemthethweni phantsi kwemithetho ye-federal ephathelene ne-marijuana. Umsebenzisi ukwavuma ukuba ukuthuthwa komhlaba marijuanai-federal office.
  UKUZICHAZA NGAPHAMBILI KUNYE NEMINYINO KUMATYALA AKUVUMELEKANGA UKUBA KULINGANISWE NGOKUBANZI KUNYE NEMINYINO YEMFANELO KWICANDELO 9 KUNYE NE-10 OKANYE KWENYE INDAWO KWESI SIVUMELWANO.
 1. UKUTHEMBEKA NEE-AKHAWUNTI.

2.1 Ukufaneleka. Kufuneka ube neminyaka engama-21 ubudala okanye isigulana abafanelekileyo kwezonyango samaijuana sisebenzise Isiza Kunye/okanye Neenkonzo E-United States.

2.2 Ukudala Akhawunti. Ukuze usebenzise izimo ezithile Zesayithi (umz., ukusebenzisa Iinkonzo), kufuneka ubhalise i-akhawunti Noxinzelelo ("I-Akhawunti Ye-StrainLists") uze unike ulwazi oluthile malunga nawe njengoko lufunwa yi-Fom yobhaliso Lwesayithi. Umela kwaye ugunyazisa ukuba: (a) lonke ulwazi olufunekayo lokubhaliselauthembekile; kwaye (b) uza kugcina ukuchaneka kolwazi ngalo lonke ixesha. Awunakwenza Akhawunti Yoxinzelelo Lwengqondo ngaphezu kwesinye. Oonxinzelelo lwengqondo banokuxhoma okanye baphelise Iakhawunti yoxinzelelo Olumandla ngokungqinelana Namacandelo 6.4 kunye ne-11.

2.3 Ucimo Lweakhawunti. Ungabacima I-Akhawunti Yakho Ye-Stratlists nangaliphi na ixesha, ngenxa yesizathu, ngokuthumela i-imeyili ku support@StrainLists.com okubandakanya Igama Lomsebenzisi Le-Akhawunti yakho kunye nesicelo sakho sokucima i-akhawunti yakho.

2.4 Uxanduva Lwetyala. Unoxanduva lokugcina imfihlelo Yeakhawunti yakho yoku Stratlist kunye noxanduva ngokupheleleyo kuyo yonke imisebenzi eyenzeka phantsi Kwe-Akhawunti Yakho Strainlist. Uyavuma ngokukhawulezayazisa Izihlunu zalo naluphi na ukusetyenziswa okungagunyaziswanga, okanye okurhanelwa okungagunyaziswanga, Kwe-Akhawunti Yoxinzelelo Lwakho okanye nakuphi ukwaphulwa kokhuseleko. Uluhlu lohluzo lunako yaye aluzukuhlawuleka nayiphi na ilahleko okanye umonakalo osuka kwintsilelo yakho ukuba uyithobele le miqathango ingentla.

2.5 Iinkonzo Zentlalo-Ntle Yoluntu. Kungenjalo, singakuvumela ukuba ungene Kwisiza okanye Inkonzo okanye kwenye ukunxulumanisa I-Akhawunti Yakho Noxinzelelo kunye nabaqinisekisi bakho yokungena kwiisayithi ezithile zentlalo (umzekelo, Facebook Ne-Twitter) (SNS"). Ukuba ungene okanye udibanise Ii-Akhawunti zakho Zokuqaqanjelwa kokungena ngeziqinisekiso zakho zokungena kwi-SNS, singafumana ulwazi ngawe KWI-SNS, ngokuhambelana nemiqathango kunye nemiqathango (umz., imigaqo yokusebenzisa kunye nomgaqo-nkqubo wabucala) we-SNS ("SNSImigaqo"). Ukuba ukhetha ukwabelana ngolwazi lwakho nezi SNS, sosabelana nabo ngokonyulo lwakho. Imiqathango YE-SNS ka-SNS iza kusebenza kwinkcukacha esizivezayo kubo.

 1. INCWADANA YESELULA

3.1 Iphepha-Mvume. Ngokulawulwa kwemiqathango Yesi Sivumelwano, Oosomashishini bakunika ilayisensi engafikelelekiyo, engeyomntu kuphela ukusebenzisa Isayithi Kunye Neenkonzo zokusebenzisa kwakho ubuqu, ezingezizo ezorhwebelwano. Kuxhomekeka ngokwemiqathango Yesi Sivumelwano, Oogxininiso akunaso i-candelo, iilayisensi ezingezo zidluliselwe, ezisebenzisekayo ze-software ukufaka kunye nokusebenzisa StrainLists software yenza ukuba ifumaneke kwizixhobo zeselula ("App Yeselula"), kwifomathi yekhowudi ephunyeziweyo yento kuphela, kuphela kwisixhobo sakho esisebenzisekayo kunye nosetyenziso lwakho olungelulo commercial.Njengoko lisetyenziswa kwesi Sivumelwano, igama elithi "Iinkonzo" liquka Usetyenziso Lweselula.

3.2 Izithintelo Ezithile. Amalungelo awanikwayo kwesi Sivumelwano aphantsi kwemiqathango elandelayo: (a) awuzukuthengisa, uqeshise, ukuqeshisa, unikezelo, ukudlulisela, ukusasaza, inginginya, okanye ngenye indlela iinkonzo; (b) awusayi kuguqula kancinane, wenze imisebenzi ephuma, ukuphelisa, ukuqokelela okanye ubuyise kwinjineli nayiphina inxenye Yeenkonzo okanye Iinkonzo; (c) awuyi kufikelela Kwisayithi okanye Kwiinkonzo ukuze wakhe inkonzo efanayo okanye ukhuphiswano; kwaye (d) ngaphandle kokuba kuchazwe ngokucacileyo apha, akukho nxalenye yale sayithi okanye iinkonzo Zingakotshwa, ziveliswe, zipapashiwe, zikhutshelwe, ziposelwe, ziposelwe, okanye zidluliselwe nangayiphi na indlela. Naliphi na ixeshaukukhululwa, ukuhlaziya, okanye ukongezelela ukusebenza Kwesayithi okanye Kweenkonzo kuza kuba phantsi kwemimiselo yesi Sivumelwano. Zonke izaziso zamalungelo namanye amanqaku angawo nakweyiphi Na Indawo okanye iziqulatho Zeenkonzo kufuneka zigcinwe kuzo zonke iikopi zazo.

3.3 Ukuguqulwa. Nohlutshelo lugcina ilungelo, ngalo naliphi na ixesha, ukuguqula, ukunqumamisa, okanye uqhubeke Isiza okanye Iinkonzo okanye nayiphi na inxalenye yalo ngaphandle kwesaziso. Uyavuma ukuba Utsalo-Bunzima aluzukuhlawulelwa wena okanye nawuphi na umntu wesithathu kuko nakuphi na ukuguqula, ukumiswa, okanye ukuqhubeka Kwesiza okanye Iinkonzo okanye nayiphi na inxalenye yalo.

3.4 Ubunini. Ngaphandle Kwesiqulatho Somsebenzisi, uyavuma ukuba onke amalungelo empahla intellectual Kwisiza Kunye Neenkonzo aphethwe Ngabacinezeli okanye abanelayisensi Zoxinzelelo. Amalungiselelo eendawoIndawo Neenkonzo ezinganikeli kuwe okanye nawuphi na umntu wesithathu amalungelo, isihloko, okanye umdla wamalungelo epropati yobukrelekrele. Abacudisi kunye nababoneleli balo bagcina onke amalungelo anganikwanga Kwesi Sivumelwano.

3.5 Amaqonga Eapp. Uyavuma kwaye uyavuma ukuba ukufumaneka Kwe-App Yeselula kuxhomekeke kwiqonga le-app yesithathu ofumene Kuyo Iselfowuni, umz.I-Apple App Store® okanye Iqonga Lokudlala® ("Iqonga Lokusebenza"). Uyavuma ukuba Esi Sivumelwano siphakathi kwakho No StrainLists hayi Neqonga Le App. StrainLists, hayi Iqonga Leap App, linoxanduva nje Le App, isiqulatho sayo, ulondolozo, iinkonzo zenkxaso, kunye nesiqinisekiso ngoko, kwaye ukulungisa nawaphi na amabango anxulumene nayo (umz., imvelisoukuthotyelwa komthetho okanye ukuphulwa kwepropati yobukrelekrele). Uyavuma ukuhlawula yonke imirhumo etsalwa Liqonga Leapps ngokunxulumene Ne App Yeselula. Iqonga ngalinye Le-App linokuba nemiqathango yayo kunye neemeko ekumele uvumelane phambi kokuba ulayishele Phantsi Le App Yeselula kuyo. Uyavuma ukuthobela, kwaye iphepha-mvume lakho lokusebenzisa I-App Yeselula imigqaliselo yakho ekuthobeleni, zonke izivumelwano ezisetyenziswayo, imimiselo, kunye nemiqathango yokusebenzisa/inkonzo, kunye neminye imigaqo-nkqubo Yeqonga Lokusebenza elisebenzayo. Uyavuma ukuba Iqonga Le-App (noonondyebo balo) ngumsebenzi wesithathu wale Sivumelwano kwaye uza kuba nelungelo lokunyanzelisa Esi Sivumelwano. Fumana Ukufikelela Nokukhuphela I-Aplikeshini Kwi-Apple® Kwicandelo le-14.5 ngezantsi kwimimiselo eyongezelelweyo kunye neemeko xa ufikelela okanyelayishela phantsi Egronjiweyo App Kwi Apple Ivenkile.

 1. UTHUNGELWANO

4.1 Ukuthumela Umyalezo. Ngokusebenzisa Iinkonzo okanye Isoftwe, uyavuma uvumelane Noxinzelelo nabo benza egameni lakhe ukukuthumelela okubhaliweyo (SMS) imiyalezo kwinombolo yefowuni osinike yona. Le miyalezo inokuquka umyalezo osebenzayo malunga nokusebenzisa Kwakho Iinkonzo, kwakunye nentengiso okanye neminye imiyalezo yokukhuthaza. Imiyalezo evela Kuxinzelelo, iinkampani zayo ezinganyamezelekiyo kunye nababoneleli beenkonzo zeqela lesithathu, isenokuquka kodwa ingaphelelanga apho: unxibelelwano olusebenzayo malunga ne-akhawunti Yakho Yomsebenzisi okanye usetyenziso Lweenkonzo, uhlaziyo malunga neempawu ezintsha nokhoyo Kwezotshutshiso, unxibelelwano olunxulumene nathi okanye amahlakani ethu esithathu, kunye neendaba ngokunxulumene nathi.Oosomashishini kunye nophuhliso loshishino. Standard ukuthunyelwa imiyalezo efakwe iseli yakho yenethiwekhi yeselula uza kusebenza kumyalezo osithumelayo. Isivumelwano sakho sokufumana itekisi yokukhuthaza asiyiyo imeko yokuthenga kwayo nayiphina impahla okanye iinkonzo ezinikezelwa Ngabacinezeli Botywala. Ukuba utshintsha okanye ususe inombolo yefowuni oyinikezeleyo Koxinzelelo, kufuneka uhlaziye iinkcukacha zakho ze-akhawunti yakho ukuze usincede ekuqhakamshelaneni nalowo ufumana inombolo yakho endala. Uyavuma ukuba okubhaliweyo, ufownela, okanye imiyalezo elungisiweyo ingenziwa ziinkqubo zokuncofa zomnxeba ezizenzekelayo uze udlulisele ilungelo lakho lokuzandela nawaphi na amabango avele phantsi Komthetho Wokukhuselwa Komthengi ("TCPA"). Ukuba iindleko ZENU zingaphezu kwemali eniyifumanayo zinciphiseniIinkonzo okanye ukufikelela Kwisiza, uyavuma ukuba naliphina ibango elingafakwanga ELAMKELEKILEYO eliza kuvela PHANTSI KWETCPA, lizakuthathwa kumntu ngamnye, kungekuko iklasi okanye ummeli, isiseko, njengoko kuchaziwe Kumhlathi 13.

4.2 Phuma. Ngokusayina esi sivumelwano, uyavuma ukufumana imiyalezo yokubhaliweyo de uyikhuphe. Ungakhetha ngaphandle kokufumana imiyalezo yokubhaliweyoonyusa Kwizintlu nangaliphi na ixesha ngokuphendula YIMA kumyalezo wokubhaliweyo owonyuselo Ovela Kwizintlu. Ungakhetha ngaphandle kokufumana yonke imiyalezo evela Kwizintlu nangaliphi na ixesha ngokucima i-akhawunti yakho okanye ngokuyiphendula kumyalezo wokubhaliweyo Ovela Kuhluzo. QAPHELA: ukuba ukhetha-ngaphandle kokufumana yonke imiyalezo yokubhaliweyo Evela Kuhluzo, awunakuba nako ukusebenzisa Iinkonzo ezithile ngaphandle kokuvuma ukufumana umbhalo osebenzayo_imiyalezo. Ungaqhubeka ukufumana imiyalezo yokubhaliweyo isithuba esifutshane ngeli lixa ugxininisa iinkqubo zokhuhleko lwesicelo sakho, kwaye ungafumana imiyalezo yokubhaliweyo uqinisekise ukufumana irisithi yakho yokukhetha. Ngokutyikitya esi sivumelwano, uyasinda ilungelo lakho silandele nawaphina amabango asuka PHANTSI KWETCPA anxulumene nayo nayiphina imiyalezo ethunyelwe kuwe ngelixa isicelo esikhuphayo silindelekile. Kangangoko naliphi na ibango PHANTSI KWETCPA lithatyathwa njengelingamkelekanga, uvuma ukuba ngokusebenzisa Iinkonzo okanye ukufikelela Kwisiza, uyavuma ukuba naliphina ibango elingafakwanga elivela phantsi KWETCPA lizakuthathwa kumntu ngamnye, hayi udidi okanye ummeli, ngokwesiseko njengoko kuchaziwe Kumhlathi 13.

4.3 Ukubuya Umva. Ungakhetha kwakhona ukufumana imiyalezo evela Kwizintlu nangaliphi na ixesha ngokuphendula UQALEukuya kumyalezo Ovela Kuhluzo.

4.4 Izaziso Pushala. Xa ufaka App Yethu Mobile kwicebo lakho mobile uyavuma ukufumana push izaziso, leyo imiyalezo app ikuthumela kwisixhobo sakho mobile nokuba Lokusebenza Mobile ku. Ungacima izaziso ngokutyelela ngesixhobo sakho \ "izicwangciso\" iphepha.

4.5 I-Imeyile. Uyavuma ukuba singakuthumela i-imeyili ngokunxulumene neemveliso neenkonzo zethu, ngokunjalo nezo zabanye abantu. Ungaphuma ngaphandle kwe-imeyile zokwazisa ngokulandela imiyalelo kwi-imeyile yokwazisa.

 1. ISIQULATHO SOMSEBENZISI

5.1 Isiqulatho Somsebenzisi. "Isiqulatho somsebenzisi" sithetha naluphi na ulwazi nomxholo othi umsebenzisi angenise, okanye asebenzise, Kwisiza okanyeIinkonzo, kubandakanywa kungekho mda, umxholo kwiprofayile yomsebenzisi, ukuhlolwa kwabasebenzisi kunye/okanye iiposti. Uyavuma kwaye uyavuma ukuba I-StrainLists ayinaxanduva nangayiphi Na Imixholo Yomsebenzisi, kuquka ukuchaneka kwayo, ukuzalisa, ixesha, ukusebenziseka, ukuthobela copyright, umthetho, unqongophalo, umgangatho, okanye nayiphi na enye inkalo yayo. Uluhlu lwamagama aluthelekeleli yaye aluzukukwazi ukuba naxanduva okanye uxanduva lwakho okanye nawuphi na umntu okanye umsebenzisi okanye umsebenzisi wokuzisebenzisa okanye asebenzise Nasiphi Na Iziqulatho Zomsebenzisi.

5.2 Isiqulatho Somsebenzisi. Uyavuma ukusebenzisa Isayithi, Iinkonzo, okanye nawaphina amaphepha eendaba zentlalo okanye amajelo okuqokelela, ukulayisha, ukudlulisela, ukubonisa, okanye ukusasaza Nawuphina Umxholo Womsebenzisi (a) waphula naliphi na ilungelo-lesithathu, kuquka naliphi na ilungelo lokushicilela, uphawu lomenzi, ipatent, urhweboimfihlelo, ilungelo lobumfihlo, ilungelo lobumfihlo, ilungelo lobumfihlo, okanye naliphi na elinye ipropati yobukrelekrele okanye ilungelo lobunikazi; (b) alivumelekanga, lihlasela, lisebenza, ithuthukisayo, isongelo, enzakalisayo, ukungaboni, ukungakhethi cala, okungeyonyani, okulahlekisa ngabom, ukuthengisa ngemfihlo, ngokwepornographic, icacene, enonjongo yokuziphatha (umzekelo, izinto ezikhuthaza ubuhlanga, urhwaphilizo, intiyo okanye ingozi yomzimba yalo naluphi na uhlobo ngokuchasene nalo naluphi na uhlobo iqela okanye umntu) okanye imathiriyeli engamkelekanga yalo naluphi na uhlobo okanye uhlobo; okanye (c) lophula nawuphi na umthetho, ummiselo, okanye izigunyaziso okanye imiqathango emiselwe lilo naliphi na iqela lesithathu.

5.3 Isiqulatho Somsebenzisi-Uxanduva Lwakho. Unoxanduva kuphela Iziqulatho zakho Zomsebenzisi. Ucinga ukuba wonke umngcipheko onxulumene nokusebenzisa Iziqulatho zakho Zomsebenzisi, kuqukauthembele ekuchanekeni kwayo, ugqibelelo okanye uluncedo ngabanye, okanye nakuphi Na Ukuchazwa Kwesiqulatho somsebenzisi okusenza wena okanye nayiphi na umntu ochongwe ngumntu wesithathu. Umele kwaye ugunyazise Ukuba Iziqulatho zakho Zomsebenzisi aziphuli Inkqubo-Sikhokelo Esamkelekileyo (echazwe ngezantsi). Awunako ukuchaza okanye ubhalise Ukuba Iziqulatho zakho nangayiphi na indlela ezibonelelwe ngayo, exhaswa, okanye uziphendulele. Uyavuma kwaye uyavuma ukuba I-StrainLists ayinaxanduva nangayiphi Na Imixholo Yomsebenzisi, kuquka ukuchaneka kwayo, ukuzalisa, ixesha, ukusebenziseka, ukuthobela copyright, umthetho, unqongophalo, umgangatho, okanye nayiphi na enye inkalo yayo. Uluhlu lwamagama aluthelekeleli yaye aluzukukwazi ukuba naxanduva okanye uxanduva lwakho okanye nawuphi na umntu okanye umsebenzisi okanye umsebenzisi wokuzisebenzisa okanye asebenzise Nasiphi Na Iziqulatho Zomsebenzisi. Ngokuba wedwaunoxanduva Lweziqulatho zakho Zomsebenzisi (hayi Kuxinzelelo), ungazibonisa emfanelo ukuba, umzekelo, Iziqulatho zakho Zomsebenzisi zinyhasha Inkqubo Esamkelekileyo Yokusebenzisa Okanye eminye imithetho esebenzayo. Uluhlu lwamagama alunyanzelekanga ukuba lixhase Nasiphi Okuqulethweyo Komsebenzisi Neziqulatho Zomsebenzisi zingacinywa nangaliphi na ixesha. Unoxanduva lokwakha iikopi zokhuselo Zesiqulatho somsebenzisi, ukuba unqwenela.

5.4 Iphepha-Mvume. Ngoko ke, kwaye umele kwaye umele kwaye ugunyazisa ukuba unelungelo lokunika, Ukuhlinzeka, okukhethwayo, okukhethwayo-free ngokupheleleyo-ihlawulwe, ilayisenisi yehlabathi jikelele yokuvelisa, ukusasazwa, ukubonisa esidlangalaleni kunye nokwenza, imisebenzi yesiphumo emibi yokudibanisa kwenye imisebenzi, kunye ngenye indlela sebenzisa Iziqulatho zakho Zomsebenzisi, kunye nokunikela abanikezeli ngeencwadi ngaphambili, ngeenjongoukuquka Isiqulatho sakho Somsebenzisi Kwisiza Neenkonzo. Uyavuma ukurhoxisa ngokungenakubhangiswa (kwaye wenza isindiswe) nawaphina amabango namalungelo awodwa okanye iimpawu ezinxulumene Nesiqulatho sakho Somsebenzisi.

5.5 Impendulo. Ukuba unika Ustrainlist nayiphi na impendulo okanye iziphakamiso malunga Nesayithi okanye Iinkonzo ("Impendulo"), unikezelwa Kubacinezeli onke amalungelo Kwingxelo kwaye uyavuma ukuba Utsalo-Tsalo luya kuba nelungelo lokusebenzisa olo Phendulo kunye nolwazi olunxulumene nangayiphi na indlela lubona ifanelekile. Oogqirha baza kunyanga Nayiphina Impendulo oyinikelayo kumagxalaba njengabangengawo iyimfihlo nabangengomntu. Uyavuma ukuba awuzukuthumelela Kuhlakula naziphina iinkcukacha okanye izimvo ocinga ukuba ziyimfihlo okanye zezomnini wazo.

 1. ITHEYIBHILEUMGAQO-NKQUBO WOKUSETYENZISWA.

Ezi zicwangciso zilandelayo zisa Umthetho-Nkqubo Wokusetyenziswa Owamkelekileyo:
Izimvo eziyi-6.1. Kufuneka ubeneakhawunti yakho esebenzayo nedilesi ye-imeyili ushiye uphononongo Ku StrainLists. Ngaphambi kokuposwa uhlolo, kuya kufuneka uqinisekise idilesi yakho ye-imeyili enxulumene ne-akhawunti Yakho Strainlist. Uyavuma ukuba ungazihloli kwakhona kule Sayithi, Iinkonzo, okanye naziphina amaphepha eendaba zentlalo okanye amajelo eendaba angasekelwe kumava akho ubuqu okanye kungenjalo designedelelwe nayiphi na injongo ngaphandle kokunika abanye abasebenzisi Kwisiza inkcazelo echanekileyo yamava akho. Uphononongo olusekelwe kwisandla sesibini, amava angavunyelwanga. Ukongeza kwezinye izithintelo eziqulethwe Kumgaqo-Nkqubo Osebenzayo, uphengululo luposiweKwisiza, Iinkonzo, okanye nasiphi na isayensi yamaphepha eendaba ezentlalo okanye amajelo eendaba akuyomfuneko: (a) makabhalwe kuphela ngokukhethekileyo kwiincwadi eziyinkunzi; (b) makabongwe; (c) iqulathe spam, izibhengezo, kunye/okanye amakhonkco kwiiwebhusayithi zangaphandle; (d) ziqulathe ulwazi olumalunga nabasebenzi Bexesha Elidlulileyo okanye nawuphi na omnye umntu, (e) enenkcukacha ezithe zaphawulelwa kakhulu okanye ngesondo ngeembonakalo zesondo, okanye ukuhlaselwa ngokogxininiso lomntu okanye iqela labantu abambisene Nenzaliseko yakhe, (f) Ziqulathe Izikhalazo Kwiintlalutye Okanye Okhuphisana ngaphandle kwemveliso okanye ixesha lokuzilibazisa ngokutsha, okanye (g) ziqulathe izikhalazo ezingafihlisiyo. Ukuba ungumnini, ivolontiya, okanye umsebenzi Wommeli awuyikuthumeleli emva kokuhlolwa Malunga Nommeli wakho okanye iimveliso okanye ngempumezomalunga nokhuphiswano lwakho Okanye iimveliso Onalo. Njengomnini Womthumeli, unoxanduva lokulinganisela nokunyanzelisa Inkqubo-Sikhokelo Esamkelekileyo kuyo yonke imibuyekezo eposwe kwiphepha lakho Lotshaba.

6.2 Iifoto. Iifayile zemifanekiso kufuneka zifake kuphela iimveliso ezichaza kwaye zingaquki amalungu omzimba, iindawo zokutyela okanye cluttered, imveliso uqhubekeko, lwemali, paraphernia, amagama brand, okanye ezinye izinto ngaphandle kwemveliso ngokwayo. Iifayili zomfanekiso kufuneka zicace kwaye zingabi mfiliba, ubumfiliba, okanye ziqulathe iziboniso zeflash. Iimveliso mazifakwe kwifayili yomfanekiso. Iifayili zomfanekiso kufuneka ziqulathe isiboniso esichanekileyo semveliso abayibonisayo. Iifayili zemifanekiso azikwazi ukuqulatha i pornography okanye eminye imifanekiso yegrafu kwaye kufuneka ngapha koko zihlale zizikhokelo ezibekwe phambiliKweli Candelo lesi6.

6.3 Izithintelo Zobuxhakaxhaka. Ukongeza, uyavuma ukusebenzisa Isayithi okanye Iinkonzo kwi: (a) ukulayisha, ukugqithisa, okanye ukusasaza naziphina iintsholongwane ze khompyutha, iimbungu, okanye nayiphi na isoftware ekujoliswe kumonakalo okanye ukuguqula inkqubo yekhompyutha okanye i data; (b) thumela okanye iintengiso ezingagunyaziswanga, izinto zentengiso, iiposi junk, spam, iileta zetsheyina, iipyramid schemes, okanye nayiphi na enye indlela yemiyalezo ephindaphindiweyo okanye engacelwanga, nokuba yorhwebo okanye ngenye indlela; (c) isivuno, uqokelela, uqokelele, okanye uqokelele ulwazi okanye ulwazi malunga nabanye abasebenzisi, kuquka e phazamisa iidilesi ze-imeyile, ngaphandle kwemvume yazo; (d) phazamisa, isiphazamiseke, okanye wenze umthwalo ongafanelekanga kwiiseva okanye kwiinetwekhi eziqhaganyishelwe kwisiza okanye kwiinkonzo okanye ukuphula imimiselo, imigaqo-nkqubo okanye iinkqubo zothungelwano olunjalo; (e) zamalokuthintela omnye umsebenzisi okanye Oosomashishini okanye inzuzo engagunyaziswanga Kwisiza okanye Iinkonzo, ezinye iinkqubo zekhompyutha okanye uthungelwano enxulumene okanye zisetyenziswe kunye Nesayithi okanye Iinkonzo, nge-password kwemigodi okanye ezinye iindlela; (f) ukuxhathisa okanye uphazamise nokusetyenziswa komnye umsebenzisi kunye nokonwabela Isayithi okanye Iinkonzo; okanye (g) ukwazisa ii-software okanye ii-arhente ezenzekelayo okanye okushicilelweyo Kwisiza okanye Iinkonzo ukuze uvelise iiakhawunti ezininzi, uvelise ukukhangela okuzenzekelayo, izicelo kunye nemibuzo, okanye umtya, umtya, okanye idatha yam evela kwisiza okanye iinkonzo.

6.4 Ukubek'Esweni, Ukunqunyanyiswa Nokupheliswa. Sigcine ilungelo (kodwa asinasibophelelo) sokuhlola Nasiphi Na Iziqulatho Zomsebenzisi (kuquka naziphina iifayile zomfanekiso okanye uphononongo), siphande, kunye/okanye sithathe amanyathelo afanelekileyo ngokuchasene nawe ekuphela kwethu(kubandakanywa ukususa okanye ukuguqula Isiqulatho sakho Somsebenzisi, ukuphelisa I-Akhawunti yakho yonyanzeliso-mthetho ngokungqinelana Necandelo 11, kunye/okanye ukunika ingxelo kuwe kubasemagunyeni bonyanzeliso-mthetho) ukuba siyirhanela kuphela ingqiqo yethu ukuba waphule Inkqubo Eyamkelekileyo Yokusebenzisa Ipolisi okanye nawuphi na omnye ummiselo wale Sivumelwano okanye udala uxanduva kuthi okanye omnye umntu.

 1. IIMPILO.

Uyavuma ukuhlawulela nokubamba Oosomashishini (kunye namagosa ayo, abasebenzi, neearhente) abangenabungozi kuyo nayiphi na ilahleko, umonakalo, amatyala, amabango, izenzo, izigwebo, izohlwayo, izohlwayo, iindleko kunye/okanye neenkcitho (kuquka neentlawulo zamagqwetha afanelekileyo) ezivela okanye ezinxulumene nawo nawaphi na amabango okanye imfuneko eyenziwe ngumntu wesithathu ngenxa yokuvela okanye ukuvela kwakho (i) ukusetyenziswa kwakho okanye kakubiKwesayithi okanye Iinkonzo, (ii) Iziqulatho zakho Zomsebenzisi, (iii) ukwaphulwa kwakho Kwesi Sivumelwano; okanye (iv) ukunyhashwa kwakho kwemithetho esebenzayo okanye imimiselo. StrainLists ugcina ilungelo, ngeendleko zakho, ukuthekelela ukhuselo kuphela kunye nolawulo lwalo naliphi na umba ofuna ukusichaza kwaye uyavuma ukusebenzisana ukhuselo lwethu lwala mabango. Uyavuma ukuba ungawumisa nawuphi na umcimbi ngaphandle kwemvume ebhalwe ngaphambili. Iingcali zoogqirha ziya kusebenzisa iinzame ezifanelekileyo zokukunazisa ibango elinjalo, inyathelo okanye ukuqhubeka belazi.

 1. INTSEBENZISWANO YEQELA LESITHATHU; IZINTO ZEQELA LESITHATHU; UKUJONGANA; KWIIMENYU; ABANYE ABASEBENZISI; UKUKHULULA.

8.1 Ukusebenzisana Komntu Wesithathu. Ekusetyenzisweni Kwesiza okanye Kwinkonzo, ungangena ekuhambelaneni nayo,ukuthenga iimpahla kunye/okanye iinkonzo ezivela, okanye bathathe inxaxheba ekunyusweni kwabaniki zinkonzo zabanye abantu, izibhengezo, okanye abaxhasi bebonisa izinto zabo kunye/okanye neenkonzo Ngokusebenza Kwabo. Abatyeleli nje kuphela, Abatyeleli mali yipati ukuze ungene nalo mntu ungomnye. Nayo nayiphi na imisebenzi enjalo, nayo nayiphi na imiqathango, ngeziqinisekiso, okanye iinkcazelo ezayanyaniswa nalo msebenzi, uphakathi kwakho nomntu wesithathu lowo osebenzayo. Oosomashishini abasayi kuba namatyala, ubutyala okanye uxanduva lwaso nasiphi na imbalelwano, ukuthenga, intengiselwano, okanye ukunyuselwa phakathi kwakho nomntu wesithathu. Uyavuma ukuba luxanduva lwakho ukuthatha amanyathelo afanelekileyo kuzo zonke izenzo nentsebenziswano naye nabani na wesithathu osebenzisana Nenkonzo.

8.2Izinto Zeqela Lesithathu. Isiza okanye Iinkonzo zingabonisa, ziquka, okanye wenze umxholo weqela lesithathu (kuquka iinkcukacha, ulwazi, amanqaku izicelo okanye ezinye iimveliso, iinkonzo kunye/okanye izinto) okanye iqulathe ikhonkco kwiwebhusayithi yesithathu, iinkonzo, kunye neentengiso zamaqela wesithathu ezifana Nezahlulo Kunye Neemenyu, kuquka amaxabiso, amagama emveliso, neenkcazelo zemveliso Menu nganye (echazwe apha ngezantsi) (kunye, "Izinto Zomntu Wesithathu"). Uyavuma kwaye uyavuma ukuba Utsalo-Luxanduva lwemathiriyeli Yeqela Lesithathu, kuquka ukuchaneka kwabo, ukuzalisa, ixesha, ukusemthethweni, ukuthobela copyright, umthetho, unqongophalo, umgangatho okanye nayiphi na enye inkalo yayo. Abantwana abazizigwagwayo kwaye abanalo uxanduva okanye uxanduva lwakho okanye nayiphi naomnye umntu okanye umsebenzisi Wazo Naziphina Izinto Zeqela Lesithathu. Izinto Zeqela lesithathu kwakunye nekhonkco zinikezelwa kuphela njengoncedo lwakho, kwaye usebenzisa zona kumngcipheko wakho ngokupheleleyo. Xa unxulumanisa Kwimathiriyali Yomnye Umntu, imimiselo yomnye umntu esebenzayo kunye nemigaqo-nkqubo yesithathu, kuquka nezinto zobumfihlo zomntu wesithathu nokuqokelela iinkcukacha. Ungenza nokuba uphando uziva luyimfuneko okanye lulungele ngaphambi kokuba uqhubeke nalo naluphi na intengiselwano ekudibene Nemathiriyali Yomnye Umntu.

8.3 Ulwabo. Isiza okanye Iinkonzo zingabonisa, zibandakanya okanye zenze iiklabhu ezikhoyo, izinyuselo zokukhuthaza, izaphulelo, iisampulu, nezinye izinto ezivela kubathumeli ababaluluhlu (kunye, "Nezahlulo"). Nezahlulo zenza "Imathiriyali Yomntu Wesithathu" phantsiEsi Sivumelwano. Uhlenga-hlengiso lubonisa Ezi Zithuba Kwisiza Nakwinkonzo njengohlobo lobhengezi lo mmangaleli (I "Offer") kuphela. Zonke Izahlulo zinikezelwe ngqo Ngumnikezeli osebenzayo kwaye zinokuxhomekeka kwimimiselo eyongezelelweyo, iimeko, okanye imiqathango yomrhumo okanye phantsi komthetho osebenzayo, nokuba kungayiyo imimiselo eyongezelelweyo, okanye imimiselo ifakwe Kwisiza okanye Kwiinkonzo. (B) ukuthobela Yonke imiba Yomthetho osebenzayo (kubandakanywa ungenasinyino, ukukhululwa, inkululeko, nemiqathango nemiqathango enxulumene nayo); (c) yonke impahla neenkonzo ezinikela kuwe ngokunxulumene Nesimangalo; (d) yonke intoiingulo, iingulo, umonakalo, amabango, iimfanelo neendleko zinokukubangela ukuba ube uva ubunzima, ngqo okanye ngokungathanga ngqo, ngokupheleleyo okanye inxalenye, nokuba ezinxulumene nokusetyenziswa okanye ukukhululwa Kwenkululeko Okanye Akunjalo.

8.4 Abanye Abasebenzisi. Umsebenzisi ngamnye Wesayithi okanye Iinkonzo unoxanduva lwazo nawuphi Na Nomxholo wazo zonke Iziqulatho kunye Nezinto Zeqela Lesithathu. Ngenxa yokuba asilawuli Isiqulatho Lomsebenzisi kunye/okanye Izinto Zeqela Lesithathu, uyavuma kwaye siyavuma ukuba asinaxanduva sawo Nawuphi Na Umxholo Womsebenzisi Kunye/okanye Izinto Zeqela Lesithathu, asenzi siqinisekiso malunga nokuchaneka, lwemali, ukufaneleka, okanye umgangatho wazo Nawuphi Na Umxholo Womsebenzisi Kunye/okanye Izinto Zomnye Umntu, kwaye asithathi xanduva lwalo Naliphi Na Umxholo Womsebenzisi Kunye/okanye Izinto Zeqela Lesithathu. Intsebenziswano yakho nezinye Indawo okanye abasebenzisi Benkonzo (kubandakanywaInhliziyo eqinileyo uyayilinda ngokuthula okupheleleyo, ngokuba yethemba kuwe. Uyavuma ukuba Oogqirha abayi kuba noxanduva lwayo nayiphi na ilahleko okanye umonakalo owenzekileyo ngenxa yentsebenziswano enjalo. Ukuba kukho imbambano phakathi kwakho nakweyiphi Na Indawo okanye umsebenzisi Wenkonzo, asiphantsi kwesibophelelo sokuzibandakanya.

8.5 Ukukhululwa. Xa ucinga ukusebenzisa Kwakho Isayithi Kunye Neenkonzo, uyakhulula nangonaphakade Ukhulula Noxinzelelo (kunye namagosa ethu, abasebenzi, ii-arhente, impumelelo kunye nokwabelwa) ezivela kulo mrhumo kwaye unikezele amalungelo akho ngokumayela nayo, imbambano nganye edlulileyo, eyangoku neyexesha elizayo, imbambano, ibango, impikiswano, ilungelo, imbopheleleko, ubutyala, intshukumo kunye nenjongo yesenzo ngasinye nangemvelo (kuquka amabango anxulumene nobumfihlo, ukufumana imiyalezo yokubhaliweyo, ukwenzakala kobuqu, ukufa, ukufa,umonakalo wepropati okanye ongaziwayo, owaziwayo okanye owaziwayo, ovelileyo okanye ovela ngqo okanye ngokungathanga ngqo, okanye unxulumane ngqo okanye ngokungathanga ngqo, nakuphi na ukusebenzisana, okanye okwenziwe okanye ukushiya Kwesinye Isiza okanye kwabasebenzisi Benkonzo, Intsebenziswano Yesithathu, okanye Izinto Zeqela Lesithathu. UKUBA UNGUMHLALI WE-CALIFORNIA, UNIKA U-CALIFORNIA CODE CIVIL CODE CIVIL 1542 NGOKUNXULUMENE NOKUQHUBEKAYO, OTHI: "UKUKHULULWA NGOKUBANZI AKUWANDISWANGA AMABANGO APHO UMNTU-TYALA OKANYE AKHULULE UMNTU AKAZI OKANYE AKROKRELWA UKUBA AKHONA NGEXESHA LOKWENZA UKUKHULULWA KWAYE, UKUBA WAZIWA NGUYE OKANYE ANGASICHAPHAZELI NGOKUBONAKALAYO KWAKHE INDAWO YETYALA KUNYE NOMMELI OKANYE IQELA ELAKHULULWAYO."Ukuba ungumhlali ongengu-California, uyavumaredge ukuthi ukukhululwa kusetyenzwe kuzo zonkeamabango, kuquka namabango awufumananga ngexesha owasayina Esi Sivumelwano.

 1. NEZIHLANGANISI

LE SAYITHI KUNYE NEENKONZO ZIBONELELWA "NJENGOKO-ZINJALO" KWAYE "ZIYAFUMANEKA" KWAYE THINA (KUNYE NABAXHASI BETHU) SIBANGANA NGOKUCACILEYO, KANGANGOKO KUVUNYELWA NGUMTHETHO OSEBENZAYO, NAZIPHI NA IZIQINISEKISO KUNYE NEEMEKO ZALO NALUPHI NA UHLOBO, NOKUBA ZICHAZIWE OKANYE, KUQUKA NEZIQINISEKISO OKANYE IIMEKO ZORHWEBO, UKULUNGELA INJONGO ETHILE, ISIHLOKO, UKONWABELA UKUZOLA, UKUCHANA, OKANYE UKUNGAPHULI. Kungakhathaliseki UKUBA UHAMBELE PHAMBILI, Kugqatswa (NABABONELELI BETHU) Bangenzi ISIQINISEKISO SOKUBA ISIZA OKANYE IINKONZO: (A) UYA KUHLANGABEZANA NEEMFUNO ZAKHO; (B) UYA KUFUMANEKA NGOKUNGAPHAZANYISWANGA, KWIXESHA ELIZAYO, KUKHUSELEKILE, OKANYE NGEMPAZAMO; OKANYE (C) UYA KUCHANEKA, ETHEMBEKILEYO,II-VIRUSES OKANYE EZINYE IKHOWUDI EZINOBUNGOZI, EZIGQITYIWEYO, EZISEMTHETHWENI, OKANYE EZIKHUSELEKILEYO.

EMINYE IMIGQALISELO AYIKUVUMELI UKUBA KHUTSHELWE IZIQINISEKISO EZIQUKIWEYO, NGOKO KE OKU KUNGASENTLA AKUNAKUSEBENZA

 1. IMIDA YETYALA

KANGANGOKO KUVUNYELWE NGUMTHETHO OSEBENZAYO, NGAPHANDLE Kweso SIGANEKO UZA Kuhlupheka (YAYE ABABONELELI BETHU) BANOXANDUVA LWAKHO OKANYE NAYE NAWUPHI NA OMNYE UMNTU, NGENXA YENZUZO ELAHLEKILEYO OKANYE NAYIPHI NA INTO ENGATHANGA NGQO, ISIPHUMO, ESITHILE, ESIGANEKO, EZIKHETHEKILEYO, OKANYE EZINGABONAKALIYO EZIVELA OKANYE EZINXULUMENE NESI SIVUMELWANO OKANYE UKUSEBENZISA KWAKHO, OKANYE UKUNGAKWAZI UKUSEBENZISA, ISAYITHI OKANYE IINKONZO, NOKOKUBA SICETYISWE NGOMONAKALO ONJALO. UKUFIKELELA KUNYE NOKUSEBENZISA, INDAWO KUNYE NEENKONZO ZIKWINGQONDO YAKHO NOMNGCIPHEKO, KWAYE UYA KUBA NOXANDUVA KUYO NAYIPHI NA UMONAKALO KUWEINKQUBO YEKHOMPYUTHA OKANYE ILAHLEKO YOGCINO-LWAZI OLUSUKA APHO. KUNGAKHATHALISEKI UKUBA UPHIKISANA NELI CANDELO, Abacinezeli (KUNYE NABAXHASI BETHU') BANETYALA KUWE NAWUPHI NA UMONAKALO OWAVELA OKANYE OHAMBELANA NESI SIVUMELWANO (NGENXA YASO NASIPHI NA ISIZATHU KWAYE KUNGAKHATHALISEKI UKUBA SESI SIVUMELWANO), UZA KUSIKELWA NGAPHEZULU KUNIKWA (A) IIDOLA EZINGAMASHUMI AMAHLANU E US ($50) OKANYE (B) IIMALI OZIHLAWULILEYO Noxinzelelo NGAPHAMBI KWEENYANGA EZILI-12 (UKUBA ZIKHO). UBUKHO BEBANGO ELINGAPHEZULU KWESINYE ABUYI KWANDISA LO MDA.

EMINYE IMIDA AYIVUMELI UMDA OKANYE NGAPHANDLE KWETYALA LEMFANELO YESEHLO SOMONAKALO OLANDELAYO, NGOKO KE UMDA ONGENTLA AWUNAKUSEBENZA KUWE KWAYE KWAKHONA UNAMALUNGELO ASEMTHETHWENI ATSHINTSHA KWIGUNYA LAWO.

start="11">
 • IGAMA KUNYE NOKUPHELISWA.
 • Ngokulawulwa Kwesi Siqendu, Esi Sivumelwano siza kuhlala sinyanzelisa ngokupheleleyo kwaye sisebenze ngeli xesha usebenzisa Isayithi okanye Iinkonzo. Singawanqumamisa amalungelo akho okusebenzisa Isayithi kunye/okanye Neenkonzo (kuquka I-Akhawunti Yoxinzelelo Lwengqondo) okanye (b) uyiphelise Esi Sivumelwano, nangaliphi na ixesha ngaso nasiphi na isizathu esibalulekileyo sethu, kuquka nokusetyenziswa kwesayithi okanye Iinkonzo ekunyhashweni Kwesi Sivumelwano. Xa usiphelisa Esi Sivumelwano, I-Akhawunti Yakho Yoxinzelelo Nohluzo, ilungelo lokufikelela Nokusebenzisa Isiza Neenkonzo ziya kupheliswa ngoko nangoko. Uyaqonda ukuba naluphi na ukupheliswa Kwe-Akhawunti yakho Straerlist kubandakanya ukuhanjiswa Kweziqulatho zakho Zomsebenzisi ezinxulumene nayo Kwisayithi yethu, Iinkonzo, kunye neziseko zeenkcukacha eziphilayo. Isiseko sinezakhiwo eziqhubekayo kunye nezakhiwo zomzimbaukupheliswa Kwesi Sivumelwano, kuquka ukupheliswa Kwe-Akhawunti Yakho Yokuhlinzwa okanye ukucima Iziqulatho zakho Zomsebenzisi. Nkqu emva Kokuba Esi Sivumelwano siphelisiwe, la malungiselelo alandelayo Esi Sivumelwano aza kuhlala esisebenzisa: Amacandelo 3.2-3.4, 4-14.

  1. INKQUBO COPYRIGHT.

  StrainLists zihlonipha ipropati yobukrelekrele yabanye kwaye ucela ukuba abasebenzisi Site Kunye Neenkonzo zethu kwenza okufanayo. Ngokuphathelene Site Kunye Neenkonzo zethu, samkele kwaye senza umgaqo-nkqubo ohloniphekileyo umthetho copyright osibonelela ngokususwa kwayo nayiphina izinto ezingapheliyo kunye nokupheliswa, kwiimeko ezifanelekileyo, abasebenzisi Site Kunye Neenkonzo zethu abaphinda-phindayo yamalungelo epropati yobukrelekrele, kuquka namalungelo copyright. Ukuba ukholelwa ukuba omnye wabasebenzisi bethungaba, ngokusetyenziswa Kweenkonzo zethu Kunye Neenkonzo, ngokungekho mthethweni i-copyright copyright kumsebenzi, kwaye unqwenela ukuba isusiwe izinto ezingenayo, le ngcaciso ilandelayo ngohlobo lwesaziso esibhaliweyo(ukusukela kwi-17 us c. § 512(c)) kufuneka inikwe I-Arhente yethu ekhethiweyo ye-Copyright:

  12.1 utyikityo lwakho ngokwasemzimbeni okanye nge-elektroniki;

  12.2 Ukuchonga umsebenzi copyright akuwenze ukuba ibango ukuba anyhashiwe;

  12.3 Ukuchonga imathiriyali kwiinkonzo zethu onibanga ngazo kwaye ucela ukuba sisuse;

  12.4 ulwazi Olwaneleyo lokusivumela ukuba sifumane izinto ezinjalo;

  12.5 idilesi Yakho, inombolo yomnxeba, nedilesi ye-imeyile;

  12.6 ingxelo onayo nokholoikholelwa ukuba ukusebenzisa izinto ezingamkelekanga akugunyaziswanga ngumnini copyright, iarhente yayo, okanye phantsi komthetho; kwaye

  12.7 ingxelo yokuba ulwazi isaziso luchanekile, kwaye phantsi kwesohlwayo sokufa, ukuba ungumnini copyright okunyhashiweyo okanye ogunyazisiweyo ukuba enze egameni lomnini copyright.

  Nceda uqaphele ukuba, ngokulandela ku-17 u. s. c. § 512(f), nayiphi na imbonakalo yezinto ezibhaliweyo (ubuxoki) kwisaziso esibhaliweyo silawula ngokuzenzekelayo iqela ukukhalaza naluphi na umonakalo, iindleko kunye nemali yamagqwetha efunyenwe kuthi ngokunxulumene nesaziso esibhaliweyo kunye nokunyhashwa kwamalungelo awodwa ombhali.

  Chrum Chrum Chrum Chrum Chrum Chrum Chrum Kwik Kwik Kwik Kwik Kwik Kwik Kwik Kwik Kwik Kwiki -:
  I-Arhente Yamalungelo
  Isebe Lezomthetho
  Le Mbasa Ijolise Ekuwongeni
  331 Aze W.
  Seattle, WA 98119
  I-imeyile: Uluhlu Lweempahla.comname

  1. ISIVUMELWANO SOLAMLO KUNYE JURY WAIVER, UDIDI INYATHELO WAIVER, KUNYE FORUM UKHETHO CLAUSE.

  Ngaphandle kweembambano ezisiwe kwinkundla yamabango amancinci, zonke iimbambano phakathi kwakho Noxinzelelo oluphuma kuwe, olunxulumene Okanye ngokunxulumene Nesiza okanye Neenkonzo ziya kulungiswa ngokukodwa ngokubophelela ngokulandela imigaqo yangoku Yombutho Wolamlo Lwaseamerika ("AAA") ukwenzela ukul arbitration korhwebo hayi kwinkundla. Esi sivumelwano sokutshabalalisa sisebenza nakuliphi na ibango elenziwe phantsi kwemithetho yalo naliphi na urhulumente okanye urhulumente wesizwe,kuquka amabango phantsi Komthetho Wokhuselo Lomthengi Wonyaka ka-1991, Umthetho Wekomishoni Yorhwebo Emanyano, Umthetho Wokhuseleko Lomthengi, okanye nawuphi Na omnye umanyano, urhulumente okanye umthetho wengingqi okanye ummiselo. Akukho jaji okanye ijaji elamlayo yaye uyavumelana nelungelo lakho lokuzisukela amabango enkundleni lide livunyelwe ngumthetho omkhulu. Iinkqubo zolamlo zilula kwaye zinyinwe kakhulu kunemithetho esebenzayo kwinkundla nakuhlengahlengiso kuphela yinkundla. Wena Nabacinezeli BAYAVUMA ukuba NALUPHINA ULAMLO OLUYA KUQHUTYWA NGOKWESISEKO SOMNTU, INGEKUKO IKLASI, IQINISWE OKANYE KUBAMELI BENTSHUKUMO. Nangona kunjalo, ukuba kukho isibonelelo kwesi Sivumelwano ngokuchaseneyo, ukuba udidi nommeli wesenzo nommeli wesi sivumelwano ongaphambili kuthathwa njengesigwebo esingagunyaziswanga, nangona kunjalo, asinelungelo lokuzingela, kwaye nawaphi na amabango ezenzo okanye ummeli-inyathelo aya kuqhubeka enkundleni yolawulo olunobuchule Kwikhawunti Kaking, Washington. Esi sivumelwano solamlo singeniswe yaye sinyanzeleke ngokubhekiselele Kumthetho Wolamlo Wamafederal. Imbasa yomlamli ingangena kuyo nayiphi na inkundla yolawulo olunobuchule. Nangona kukho isibonelelo kwesi Sivumelwano ngokuchasene, siyavuma ukuba Xa Kukho Ucinezelo lwenz ' utshintsho kwixa elizayo lwale mbambano, akuzukwenza sisebenze nakweliphi na ibango lomntu apho sele ubonelele khona isaziso Sogqatso. Ulwazi LWE AAA nendlela yokulamlwa ingafunyanwa ngayo www.adr.org okanye ngokubiza 800-778-7879. Ukuba ukulamlwa Kwesi siqendu kufumaneka kunganyanzeliswa okanye akwenzekiimbambano anikiweyo, emva koko uqhutyo kufuneka luziswe kwinkundla yolawulo olunobuchule Kwikhawunti Kaking, Washington. Ukwamkela kuphela ulawulo lwenkundla elolu hlobo ngenjongo. Kangangoko ukunyanzeliswa Kwesi Sivumelwano kufuna ukubhekisa kuwo nawuphi na umthetho karhulumente, Amaqela avuma oko kubhekisa kuya kuba semithetho Karhulumente Washington ngaphandle kokungqubana kwamalungiselelo omthetho.

  13.1 Isisombululo Sempikiswano Kwangaphambili. Phambi kokubuyiselwa kwiinkqubo ezisesikweni zokusombulula imbambano, uyavuma ke ukuba ungazama ukusombulula iimbambano, ngokushesha nge-imeyile inkxaso yamakhasimende kule ngxoxo support@StrainLists.com. Naluphi na unxibelelwano kuthi ngayo nayiphi na imbambano kufuneka ithunyelwe kwiintsuku ezimashumi asithoba zekhalendaumsitho wokuphakanyiswa kwembambano. Uyavuma ukuba ukuzibandakanya nale nkqubo yesisombululo sempikiswano yimbambano yimfuneko yokwazisa isikhalazo ekulamleni okanye nayiphi na enye indlela. Ukuba ukungalingani kwinzame zokusombulula imbambano kungaphumelelanga, iqela elizimisele ukufuna ulamlo kufuneka liqale lithumele kwenye, ngeposi eqinisekisiweyo, Isaziso esibhaliweyo Sempikiswano ("Isaziso") kwakwiintsuku ezimashumi asithoba zomhla apho amaqela avuma ukusombulula imbambano yempikiswano ayiphumelelanga. Isaziso kuthi kufuneka sithunyelwe kwidilesi echazwe Kwicandelo 14.6 ngezantsi. Uyavuma ukuba ukusilela ukulandela nawaphina amanyathelo achazwe kulo mhlathi usebenza njengomgcini welungelo lakho ukuba ulandele amabango akho ekulamleni okanye nawaphina amanyeiforam.

  13.2 Imfihlelo. Yonke imiba zolamlo eqhubekekayo, kwakunye nawuphi na ulawulo, isigqibo, okanye imbasa, lowo uza kuba nemfihlo ngokungqongqo yamaqela onke.

  13.3 Iinguqu Ezayo Kwisivumelwano Solamlo. Kodwa ke, ukuba kukho utshintsho olukhoyo kule Mimiselo, siyavuma ukuba ukuba wenza utshintsho lwexesha elizayo Kwesi Sivumelwano (ngaphandle kotshintsho Kwidilesi Yesaziso) ngeli lixa ungumsebenzisi Wenkonzo, ungagcina naluphi na utshintsho olunjalo ngokuthumela isaziso esibhaliweyo esingamashumi amathathu (30) seentsuku zekhalenda yotshintsho Kwidilesi enikwe Kwicandelo ngezantsi. Ngokukhatywa naluphi na utshintsho lwexesha elizayo, uvuma ukuba uyakuthi umntu awuphikise nayiphi na imbambano phakathi kwethu ngokungqinelana nolwimi Lwalo MbuthoEmva komhla owamkelayo Le Mimiselo (okanye uyamkele naluphi na utshintsho emva kwala Mimiselo).

  1. JIKELELE

  14.1 Akukho Nkxaso okanye Ulondolozo. Uyavuma kwaye uyavuma Ukuba Oosomagudu abayi kuba namatyala akukuniki nakuyiphi na inkxaso okanye ulondolozo ngokunxulumene Nesiza okanye Neenkonzo.

  14.2 Iinguqu Kwimimiselo Yokusebenzisa. Sinako ukulungisa Le Mimiselo nangaliphi na ixesha kwingqiqo yethu kuphela. Ukuba siyakwenza oko, sizakuthumela Imiqathango elungisiweyo Kwinkonzo. Iinguqulelo ziyakusebenza ngoko nangoko. Uyavuma ukuyihlaziya Le Mimiselo ukuze ukwazi utshintsho lwakho. Ukuba nitshate umtshato othi eyam Yeyakho eyakho Yeyam, uza kudinga imvume yomlingane Wakho ukuze ungene kwesi Sivumelwanoimigaqo nemiqathango yotshintsho.

  14.3 Ulwazi Lwamalungelo Ombhali/Ngolwazi Lwamalungelo Aworhwebo. Copyright © 2016, StrainLists Holdings, Inc. Onke amalungelo agciniwe. StrainLists®; StrainLists ilogo; StrainLists green, mfusa kunye rusty maroon ezisetyenziswa indibanisela; StrainLists eluhlaza, nemfusa, kunye nemibala irusi esetyenziselwa hybrid, india, kunye sativa cannabis strains; kunye noyilo StrainLists (kunye, Iimpawu") na iimpawu zorhwebo Holdings, Inc. Apple®, App Store®, and iTunes® areempawu zorhwebo ebhalisiweyo Yeapile, Inc. ("Ize") Google play™ luphawu urhwebo Google, LLC. Uyavuma kwaye uyavuma ukuba awuvumelekanga ukusebenzisa Iimpawu Zokhuhleko okanye naziphi na iimpawu zomnye umntu eziboniswe kwisiza sethuNgaphandle kwemvume ebhaliweyo evela ngokuhloniphekileyo, ngokulandelelana, Ukubambelela Koxinzelelo, Inc. Apple, okanye abanini zophawu zeqela lesithathu.

  14.4 Ukufikelela Nokukhuphela Isicelo Kwi-Apple. Le mimiselo yongezelelweyo ilandelayo isebenza kuyo Nayiphi Na App Mobile efumaneka okanye ilayishwe ezantsi iTunes® okanye App Store® ("App Store Oured Mobile App"):

  (a) uyavuma kwaye uyavuma ukuba (i) Esi Sivumelwano sigqityiwe phakathi kwakho No StrainLists kuphela, hayi Iapile, kwaye (ii) Loo StrainLists, Ayikho Apple, inoxanduva nje kuphela Le App Store Esixhasiweyo Mobile kunye nesiqulatho sayo. Iphepha-mvume elinikwe Wena Kwesi Sivumelwano ukuba usebenzise Iapp Store Sourced Mobile App Kunye Nenkonzo ililungelo elingafakelwayo lokusebenzisa Iapp Store Oured Mobile App kuyo Nayiphi Na IapileIsixhobo onaso okanye esilawulayo kuphela, kwaye uvumelekile kuphela Yimithetho Yokusebenzisa ebekwe Ngaphambili Kwi-App Store Imigaqo Yenkonzo.

  (b) uyavuma ukuba I-Apple ayinasibophelelo naziphina iinkonzo zokuxhasa ezisagcina naziphina iinkonzo zenkxaso malunga Ne-App Store Source Mobile.

  (c) xa kunokusilela nakuphi Na ukusilela kwefowuni Egciniweyo E-App Yeselula ukuze uvumelane nesiqinisekiso esisetyenziswayo, unokuyazisa I-Apple, kwaye I-Apple iya kubuyiselwa ixabiso lokuthenga Leapp Leselfowuni Kuwe. Kangangoko kuvunyelwe ngumthetho osebenzayo, I-Apple ayinakuba noxanduva lwesiqinisekiso nangayiphi na imbeko yokuhlonitshwa Kwi-App Store Esetyenzisiweyo. Njengaphakathi Koxinzelelo No-Apple, nawaphina amanye amabango, ilahleko, iimfanelo, umonakalo, iindleko okanye iindleko zokungaphumeleliukuvumelana nawo nawuphina isiqinisekiso kuza kuba luxanduva loxinzelelo Lwengqondo.

  (d) Wena Noosomashishini bayavuma ukuba, phakathi Koogqirha No-Apple akanaxanduva lokwazisa nawaphi na amabango onawo okanye nawaphi na amabango anawo nawaphi na umntu wesithathu malunga Nokugcina Iapp eselugcinweni Lweselula okanye ibango lakho uze usebenzise Leap App Store Eselula, kuquka, kodwa kungaphelelanga: (i) amabango emveliso; (ii) nawaphi na amabango Okusebenza E-App Mobile ayasilela ekuhambisaneni neemfuno zomthetho okanye ezisemthethweni; kwaye (iii) amabango avelayo phantsi kokhuselo lomthengi okanye ngetyala lakho Okanye ngaphandle umthetho ofanayo.

  (e) Wena No StrainLists bayavuma ukuba, xa kuthe thaca nasiphi na ibango lepati yesithathu Elithe Lavula Le App Store Ngeselfowuni okanye ibango lakho kwaye usebenzise Ivenkile YeappApp Mobile imvelaphi inyhalela amalungelo epropathi wesithathu ngokwabanye abantu, njengokuba phakathi Koxinzelelo Apple, StrainLists, Not Apple, ziya kuba noxanduva kuphela uphando, lokhuselo, ukuzinza nokukhutshwa nawaphi na amabango okunyhashwa intellectual okufunwa Yimimiselo.

  (f) wena No StrainLists bavuma kwaye bayavuma ukuba Apple, kwaye iinkxaso-mali Ka-Apple kathixo, abaxhamli beqela lesithathu Besivumelwano njengoko zinxulumene ilayisenisi yakho Ye-App Store Esine-App Yeselula, kwaye, ukwamkela kwakho imimiselo nemiqathango Yesivumelwano, I-Apple uza kuba nelungelo (kwaye uza kuthathwa njengokwamkela ilungelo) ukunyanzelisa Isivumelwano ngokubhekiselele kwilayisensi yakho Ye-App Store Esine-App yeselula nxamnye nawe njengomnye umntu wesithathuekujoliswe kuko ngekota

  (g) umele kwaye ugunyazisa ukuba (i) awufakwanga kwilizwe eliphantsi kwe-embargo Karhulumente YASE-U. S okanyetyunjwe Ngurhulumente wase-U. S "njengenkxaso-mali exhasa"; kwaye (ii) awudweliswanga nakuluphi na uluhlu Lukarhulumente lwabathintelayo okanye amaqela athintelweyo.

  (h) Ngaphandle kokunciphisa nayiphi na eminye imimiselo, kufuneka uthobele yonke imimiselo yesithathu yesivumelwano esisetyenziswayo xa usebenzisa Iapp Store Source App Mobile.

  14.5 Ingqokelela. Esi Sivumelwano sifaka isivumelwano esipheleleyo phakathi kwakho nathi ngokuphathelele ekusetyenzisweni Kwesiza Neenkonzo. Ukungaphumeleli kwethu ekusebenziseni okanye ekunyanzeliseni naliphi na ilungelo okanye isibonelelo sesi Sivumelwano asisayi kusebenza njengesilawuli selo lungelo okanye esinjalo, okanyeingaba nayiphi na imithambo enye okanye ekhethwayo eya kuthi isebenze Noxinzelelo lwayo naliphi na ilungelo okanye naliphi na igunya ngaphantsi kuthintele ukwenza umsebenzi welaa okanye naliphi na ilungelo elikuyo. Izihloko zecandelo kwesi Sivumelwano zokunceda kuphela kwaye azinafuthe ngokusemthethweni okanye Igama "liquka" lithetha "kuquka ngaphandle komlinganiselo."Ukuba nawuphi na ummiselo wesi Sivumelwano, ngenxa yaso nasiphina isizathu, abanjwe ngokungabi nakunyanzeleka, nezinye izibonelelo zesi Sivumelwano ziya kuba akukhathaliseki kwanokuba kubonwa njengommiselo ongasebenziyo wale Sivumelwano uza kulungiswa ukuze usebenze kwaye ugcinwe kangangoko kuvunyelwa ngumthetho. Akukho nto equlethwe apha iya kuthathwa iseke ingqesho, ubambiswano, okanye ubudlelwane bombutho odibeneyo phakathi kwakho Noxinzelelo. Esi Sivumelwano, kwayeamalungelo nezibophelelo ezikhoyo kulo, usenokunganikwa, ungekanikwa, okanye udluliselwe nguwe, ngaphandle kwemvume ebhaliweyo yangaphambili, nakuwuphi na ukwabelwa, ukukhontrakthi, kukontrakthi, okanye udluliselwe kunyhasho lokukunyhashwa kwaloo nto iyiyo, ingasiyo kwaye ingaphuthelwa. Imiqathango Yesi Sivumelwano iza kubophelela kubathunywa.

  Amaxwebhu Akutsha Nje

  Ukubambisana Strains

  Wamkelekile kwi StrainLists.com

  Ungama-21 ubuncinane?

  Ngokufikelela kule ndawo, uyamkela Imimiselo Yokusebenzisa Kunye Nomgaqo-Nkqubo Wabucala.